Lite balans

Nu balanseras debatten i DN! Idag skriver Sven-Eric Liedman, författare till nyligen utkomna Hets, en längre artikel som genmäle på Zarembas artikelserie här om veckan. Liedman bemöter och förtydligar mycket av det Zaremba tidigare framfört i sin artikelserie och som Liedman anser är både ytlig och visar på en förenklad kunskapssyn. En del förtydligande blir särskilt tydliga:

"Den stora skiljelinjen i kunskapsideal går mellan dem som ser inlärningen som ett passivt övertagande och dem som sätter aktiviteten främst. I det första fallet blir målet att svara på lärarens frågor, i det andra att med lärarens goda ledning och uppmuntran kunna ställa de vettiga frågorna själv."

Ett av budskapen i Liedmans artikel är att nedvärderingen och smutskastningen av skolan inte bara är svensk och i vår tid, det har hållt på sedan 50-talet och är vida spritt i hela västvärlden. Är det mer kontroll, prov och mätande som ska ta oss till ökad måluppfyllelse. Säger som Liedman, f-n tro´t!

Läs Sven-Eric Liedmans artikel i DN!


Betygshets

Finns anledning att lite då och då fundera över det här med betyg. En hel del forskning pekar åt diametralt motsatt håll än den riktning regering och Björklund pekar. Är inte det konstigt, så säg? Jag har sagt det förut och säger det igen; rena "hotivationen"! Så här beskriver Torbjörn Nilsson det i tidningen Fokus:

"Sämre elever får sämre självkänsla och lägre motivation, duktigare elever lutar sig tillbaka och sänker motivationen. Inlärningen blir ytligare. Det finns få eller inga bevis i forskningen för att tidigare betyg skulle ge den kunskapsskola som alla svenska politiker pratar om".

Läs hela artikeln: Forskare sågar betygshetsen

Nya skollagen kapitel 1 5 §; "... på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Just det... Not!

Läs fler och tidigare inlägg i ämnet, på LedarBloggen:
"Hotivation" eller motivation
Läsförståelse och betyg
Tegelstenar och hus


Vårvädervarmt

9, 20 och 65. Grader alltså. I vattnet, i luften och i bastun. Glad påsk!


Visa och berätta

Inlämningsuppgift på måndag; ett utkast färdigt till projektbeskrivning utifrån uppdrag från rektorskollega på annan skola, några litteraturreflektioner och funderingar kring verksamhetsbesök på den egna enheten. Sent ute. Så blir det när man, som Fritiof Nilsson Piraten, har för vana att skjuta allting till morgondagen ;-)

I vilket fall, i researcharbetet kring detta snubblar man över många intressanta saker. Mitt uppdrag för rektorskollegan och "hans" skola är att försöka definiera vad som gör att vissa klasser/grupper anses mer undervisningsbara och "trevligare" att arbeta med. Eller mer vetenskapligt uttryckt, vad är det för faktorer som skapar en god lärandemiljö och hur kan vi överföra detta, generalisera denna kunskap, och dra nytta av detta också i klasser/grupper som inte har samma positiva och konstruktiva lärandemiljö? Kollegan har redan definierat ett antal faktorer som sannolikt har sin del av förklaringen; studiemotiverade elever från läsvana och socialt trygga hem och föräldrar med god utbildningsbakgrund. Vidare har skolans sätt att organisera undervisningen vad gäller t ex den fysiska studiemiljön, klasstorlekar och resurstilldelning också betydelse. Men, vi anar också en mängd andra, mer subtila orsaker, till varför det är på ett eller annat sätt.

I en mängd forskningsrapporter, varav de flesta samlade i John Hatties metastudie (50000 studier och 80 miljoner elever) Visible learning, gällande framgångsrika faktorer för lärande, konstateras det att läraren/pedagogen är den avgjort viktigaste faktorn för att elever lyckas i sitt lärande. Den enskilde läraren har en avgörande betydelse för elevers prestationer. Hattie har sammanfattat vad en duktig lärare/pedagog gör för att eleven ska bli framgångsrik i sitt lärande:
 • Läraren visar ledarskap, inflytande, omsorg och känslomässigt engagemang i sin undervisning.
 • Läraren intresserar sig för vad enskilda elever tänker och förstår, och arbetar löpande med att ge varje elev feedback på lämplig nivå. Läraren förväntar sig framsteg inte bara av elever som har det lätt för sig utan även av elever med sämre förutsättningar.
 • Läraren är medveten om avsikten med undervisningen och vilka de konkreta målen är. Läraren lägger upp sin undervisning utifrån frågan ”vad händer i nästa steg?” i syfte att minska avståndet mellan elevernas rådande kunskapsnivå och de målsättningar som finns.
 • Läraren situationsanpassar undervisningen och erbjuder eleverna en bred repertoar av metoder för att nå kunskap (experiment, innötning, återberätta för klassen, problemlösning etc). Det centrala är att läraren synliggör för eleven vad avsikten med övningen är och vilka kriterierna för måluppfyllelse är.
Som en sjätte punkt anges också skolledarens viktiga medverkan med att skapa skolmiljöer där misstag välkomnas som ett lärtillfälle, där elever känner sig trygga att lära, lära om och utforska nytt. 
I Skolverkets PM om John Hattie kan man läsa flera intressanta saker. I följande stycke uttrycks vikten av feedback till eleverna, vilket man har läst om många gånger, men här framhåller Hattie även hur lärarens feedback till eleven skapar möjligheter för läraren att fånga upp vad eleven förstått och inte förstått, det viktigaste av allt eftersom det möjliggör för läraren att få insikt om hur han/hon kan förändra sitt sätt att undervisa.

"Man bör dock inte förvänta sig att ökad feedback i sig stärker elevresultaten, säger Hattie. Det centrala är att läraren genom elevernas feedback efter hand får en förändrad uppfattning om vad det innebär att vara lärare. Elevernas återkoppling till läraren om vad de inte förstår och förstår, är i längden viktigare än lärarens feedback till eleverna." Skolverkets PM 2010-01-11 om John Hattie

Läs Skolverkets sammanfattning om John Hattie, utbildningsforskare på Aucland University, Auckland New Zealand!

I en intervju i Utbildningsradions regi ger Peter Gärdenfors, kognitionsforskare i Lund, sina synpunkter på lärande i samband med utgivningen av sin bok Lusten att förstå. Han uppmärksammar här begreppen formellt och informellt lärande; hur kan vi ta tillvara människans naturliga nyfikenhet i det formella lärandet (läs:skolan)? Hur kan tanke, känsla och lärande samspela? Rent konkret förordar Gärdenfors mer "visa och berätta" i skolan, vilket antyder mer av "modellande", gör efter mig, imitera (Vygotskij) och mer av traditionellt berättande, mer av faktakunskaper i ett skönlitterärt sammanhang.

Vi behöver, menar Gärdenfors, hitta elevernas inre motivation, deras genuina intresse och nyfikenhet. Hur skapa denna inre motivation då? Tre enkla råd:
 • låt eleverna få större kontroll över sitt lärande
 • skapa mer tillfällen för eleverna att reflektera över sitt lärande
 • inför successivt mer av digitala lärresurser
Hur klart som helst, eller hur?

Lyssna på Peter Gärdenfors i intervju kring det lustfyllda och informella lärandet!

... läs också vad jag skrivit om inre motivation och Peter Gärdenfors tidigare!

Man bör dock inte förvänta sig att ökad feedback i sig stärker elevresultaten, säger
Hattie. Det centrala är att läraren genom elevernas feedback efter hand får en
förändrad uppfattning om vad det innebär att vara lärare. Elevernas återkoppling
till läraren om vad de inte förstår och förstår, är i längden viktigare än lärarens
feedback till eleverna.

Frågor och svar

Läser vidare i Sven-Eric Liedmans Hets (sorry, forskningsmetodiken ;-):

"Frågorna kan bli hur många som helst. I kunskapens värld är frågor alltid viktigare än svar. I en trångbröstad skola utvecklas eleverna till svarsmaskiner. I en djärvare lär de sig inte bara att svara utan också att ställa sina egna, allt bättre, allt mer perspektivöppnande frågor och på det sättet också bidra till lärarens kunskapsutveckling. Läraren lär sig nämligen inte bara av undervisningen utan också av eleverna. (---)

... en skicklig lärare även på mer grundläggande stadier låter sig utmanas av eleverna och är ständigt villig att utvidga sin egen kunskapsrepertoar."


Samlärande. Från tillstånd av allvetande mentorer och ovetande adepter, till medlärande coacher och redan-kunniga-och-medvetna-lärandeindivider; en konstruktivistisk skola, en mer spännande skola och en skola för kunskap i sin rätta bemärkelse - en skola angelägen för alla. Jepp.Man vet ...

... att det är nyhetstorka, när löpsedlarna i aprilsolen med krigsrubriker skriker: Vackert väder ... i juni, juli och augusti! ;-D


Hets

Borde läsa Forskningsmetodik, Utvärdering i politik och förvaltning och Bedömning i och av skolan ur litteraturlistan på rektorsprogrammet, men kan inte riktigt släppa Sven-Eric Liedmans Hets.

Det är som balsam för en sargad pedagogsjäl att läsa Liedmans välformulerade och pulveriserande argumentation mot Björklunds nya skolideologi. Här får hela Skolraset-sällskapet sig en ordentlig känga, allt ifrån det fria skolvalet, Kunskapsrörelsen och DN Debatt till superpedagogerna i Klass 9A i Malmö. Buss på dem alla, Liedman!

"Den skola som nu håller på att ta form kommer att misslyckas. Den grundläggande åsikten är att kunskap först och främst ska utsättas för prov och betygsättas, vilket gör att faktakunskaper, som snabbt och lätt kan kontrolleras, hamnar i fokus. I en tid när fakta är lätta att komma åt på internet är den inriktningen föråldrad. Skolan borde istället lägga tyngdpunkten vid förståelse, överblick och kritisk sans. I framtidens skola måste betyg utfärdas sparsamt och enbart som mått på mänsklig mognad och djupare insikt."

Så sant som det är sagt .... återgår till läsfåtöljen, forskningsmetodiken får vänta ;-)


LikabehandlingVissa veckor är mer konstruktivistiska....

... som t ex förra veckan med temaarbetet kring likabehandlingsplanen. I vårt systematiska likabehandlingsarbete, utöver det dagliga etiska modellandet, lyfter vi också då och då de dokument som reglerar denna systematik, mer i förebyggande syfte. Med väldigt få undantag har vi ett mycket tillåtande, tolerant och vänligt samtalsklimat mellan elever på skolan, en situation delvis beroende på att vi uppmärksammar mindre lämpligt beteende och språk och ständigt försöker motverka detta.   

I veckan som gått har eleverna arbetat med innehållet i skolans likabehandlingsplan; läst planen, reflekterat över innehållet och gestaltat detta med olika konstnärliga uttrycksmedel (bild, musik, drama, film etc). Vi kunde vidga textbegreppet, variera redovisningsformerna och utmana elevernas kreativitet. Det är detta som karaktäriserar begreppet konstruktivism; elevernas delaktighet, ansvar, initiativ och målmedvetenhet. Eleverna tillåts att själva konstruera och dela med sig av kunskapen. Det innebär ett ökat fokus på eleven och att undervisningen bygger på ett stödjande och underlättande av elevens eget lärande. Det innebär inte att läraren, som en viss minister tycks tro, fullständigt träder tillbaka och överlämnar allt ansvar till eleverna. Men det innebär att pedagogen släpper en del av kontrollen och tillåter eleverna att själva ta initiativ, att man ser till elevens individuella förutsättningar och anpassar undervisningen till eleven att själv finna sina naturliga sätt att lära och uttrycka sig.  

Det var i alla fall med stolthet jag tog del av alla elevarbeten under fredagen. För er som inte hade den möjligheten har vi publicerat allt på följande länk; Välkommen till Gunnesboskolan Tema likabehandling.

Smolk i glädjebägaren är emellertid att det samma vecka uppmärksammas att en elevgrupp kränkt varandra på Facebook, visserligen på fritiden, men kanske med skolans verktyg. (I den tråkigheten döljer sig dock en positiv faktor, nämligen att det var äldre elever i årskurs 9 som reagerade på den kränkande Facebookdialogen.) Genast träder ett omfattande arbete igång, praktisk tillämpning för pedagoger, att reagera, synliggöra och medvetandegöra inblandade elever och deras föräldrar, allt i syfte att minimera detta i framtiden och att lära våra ungdomar hur man umgås på nätet såväl som IRL. I skolan är vi dock vana vid att kastas mellan något man närmast kan likna vid eufori och genuin förundran över elevers förmågor å ena sidan och besvikelse och olika grad av hopplöshet å andra, men så är det; lite av ett sisyfosarbete ... och ändå inte. Tror att vårt trägna och systematiska arbete gör stor skillnad.

Tack till alla kreativa elever och pedagoger, för ett väl genomfört temaarbete och ett lysande resultat. Vår likabehandlingsplan kommer härmed att bli flera snäpp vassare! På en hemsida nära dig, snart ;-)


En-till-en-utvärdering

Under en nätvandring ikväll träffade jag på en utvärdering från den kommunala gymnasieskolan i Umeå. Här har man haft en-till-en i alla årskurser på gymnasiet sedan 2010 och en första utvärdering är gjord. Enskilda elever berättar om vad den egna bärbara datorn har betytt för deras skolvardag och deras lärande. Man sammanfattar också en del för- och nackdelar, i följande rubriker:

Fördelar:
 • Stöd för läs- och skrivsvårigheter
 • Många internationella kontakter
 • Nätverk i samarbete med andra
Nackdelar
 • Går inte till skolbiblioteket
 • Datorerna ett hot mot sammanhållningen
Med endast fem månaders erfarenhet av en-till-en-konceptet och bara i en årskurs, ser vi redan rätt väsentliga skillnader i lärandet, enligt pedagogerna som arbetar med detta. Det skulle vid en utvärdering på vår skola så här långt, sannolikt inte resultera i ovanstående fem punkter, hoppas i alla fall inte på de två sista punkterna. Känns viktigt att vi orienterar oss om andras erfarenheter och har en beredskap för vad som kan dyka upp i form av eventuellt negativa följder. Ska bli riktigt intressant att se vad elever och pedagoger säger i en framtida utvärdering (förhoppningsvis innan den här terminen är slut).

Är du intresserad av hela utvärderingen från Umeå? Klicka här!

Post Frida
Post Frida. Vi vidgade våra vyer och tankade idéer, speglade oss själva i omvärlden, fick en del bekräftelse och oroades i våra pedagogsjälar; just det Fridaskolornas systemteoretiska tankar är till för. Att oroas, se det oförutsedda som en möjlighet eller resurs och att rusta sig för en framtid i ständig förändring.

I den enkla metaforen om backpackers vs charterturister anger Fridaskolorna sin vision om en skola med "ansvarstagande, kreativa och skapande individer, med en omvärldsuppfattning som gör att de i framtiden kan delta i de demokratiska processerna i vårt samhälle". Man konstaterar att grunden för en god lärandemiljö är social trygghet och respekt för sina medmänniskor, klasskamrater och pedagoger och i detta finner man också elevernas lust att lära och självkänsla. Man har ambitionen att ha ett gemensamt och salutogent förhållningssätt till elever, kunskap och lärande. Det känns igen, och är också en av anledningarna till varför vi åkte.

Det är detta jag minns starkast, den behagliga miljön och det tillåtande klimatet. Denna målmedvetna strategi att ordna trygga och kreativa lärandemiljöer är avundsvärd och kanske något för oss att ta efter och utveckla. Inte så att vi inte känner igen oss; vi har också mycket trevliga, socialt kompetenta och kreativa elever i vår skola, en fantastisk personalgrupp och det salutogena förhållningssättet är fortfarande en av våra grundpelare. Men kanske är det så att vi måste påminnas, reflektera kring och arbeta med begreppen kontinuerligt och mer systematiskt. Vad innebär det att ha ett salutogent förhållningssätt? Hur visar sig detta i skolvardagen? Hur bemöter vi eleverna, organiserar vi undervisningen, inbjuder vi till elevmedverkan ... etc? Hur ser vi på oss själva; i vilken mån är vi fortfarande kontrollanterna, de allvetande vuxna och från-ovan-betraktande kunskapsspridarna och i vilket mått är vi de mogna, medvetna, coachande och mer samarbetsfokuserade mentorer som den konstruktivistiska skolan kräver? Ser vi våra elever som några som ska dompteras och anpassa sig till ett system, en ordning eller mönster som vi vuxna bestämt eller släpper vi in eleverna att skapa sina egna lärandesituationer, och sitt eget lärande, i samspel med oss vuxna?

Jag är övertygad om att vi är på god väg mot detta sistnämnda. Egentligen en förutsättning för att nå den inre motivation hos eleverna som är essentiell för ett lärande överhuvud taget. 

Delaktigheten är ett annat nyckelbegrepp som jag tydligt fångade upp. Här verkar alla parter delaktiga i skolan, allt i från pedagoger och ledning, till elever och elevers föräldrar, servicepersonal och matbespisningspersonal, enligt konceptet alla ska vara med och skapa och alla har ett pedagogiskt ansvar för alla elever.

Den tredje och kanske viktigaste erfarenheten från Frida är hur man försöker ta tillvara elevers kreativitet. Hur man försöker utveckla upptäckarlusten, variera rummen för lärande ("ibland regnar det klassrummet") och göra eleverna beredda för oförutsedda händelser och ständigt nya problem att lösa.   

Det går emellertid inte att bortse från att detta är en icke-kommunal skola, som tills nu haft rätt annorlunda och olika regler och förutsättningar än vi i den kommunala skolan. Möjligheten att bygga personalgruppen från grunden är få kommunala rektorer förunnat, att löna enligt tariffsystem (lika lön till alla) och att ha totalkontroll (aktiebolag) på ekonomin är bara några exempel. Men visst finns det i mångt och mycket samma förutsättningar och möjligheter att göra på samma sätt i vilken kommunal skola som helst.

Mina tvivel handlar om Fridaskolans förhållande till källkritik, deras (som jag uppfattade det) relativt grunda föreställning om vad en egen bärbar dator till varje elev kan innebära för en förändrad kunskapssyn och hur portfolion används för kunskapsutveckling. Men kanske är det förmätet att kritisera detta efter bara fem timmars studiebesök, jag har naturligtvis missat massor. Icke desto mindre, kanske är det som någon sa på bussen hem; vi har nog en del att lära Fridaskolorna. Och visst skulle det vara roligt att ta emot personalen på Frida i några studiebesök hos oss - se det som en inbjudan, Frida!


Sönderfallet

Var rätt upprörd ett tag i söndags, efter att jag läst DN söndag och Maciej Zarembas svavelosande och inledande artikel i nya artikelserien om svensk skola. Givetvis börjar de med det sämsta de kan hitta och följer villigt utbildningsministerns svartmålning av hela den svenska skolan, som vore den en och samma. 


Laddar ordentligt för genmäle här på bloggen, men hinner läsa Skola och Samhälle (S.O.S) innan jag kommer igång - och inser genast att jag inte behöver skriva, mitt inlägg finns redan där. Skulle inte kunna uttrycka det bättre själv, möjligen ännu något lite syrligare ;-)

"I Zarembas artikel är kunskapssynen närmast uttalat förmedlingspedagogisk. Elever ska vara tysta, ta av mössorna, sitta ned och lyssna på en lärare som “kan sitt ämne” och som kan berätta hur det är, vad som gäller och vad som är viktigt, till exempel skrivstil. Denna syn utgår från att kunskapen finns någonstans (i lärarens huvud) och kan överföras till elevernas huvuden om de yttre omständigheterna (ordning och reda) föreligger."

"Lärares uppgift är att kunna sitt ämne i bemärkelsen förstå vilka svårigheter det innebär för någon med en helt annan förförståelse, att urskilja och uppfatta ämnesinnehållet. För att veta detta måste man veta mer än fakta inom ämnet (för dessa fakta kan man vid behov kolla upp), man måste veta från vilken utgångspunkt eleverna närmar sig ämnet och vilka olika aspekter av ämnet som för dem är höljda i dunkel, eller som de totalt har missuppfattat (sett ur lärandemålens perspektiv)."


Läs hela artikeln: Björn Kinderberg, Sönderfallet på Skola och Samhälles hemsida! Lite av ett måste! (Inte för att jag tycker att man måste, men läs också DN:s artikel; Så vandaliserade kommunen en skola

Undrar vad som hänt om man lika systematiskt uppmärksammat svensk skolas goda sidor och exempel? 

Nåja, det var bara en tanke som slog mig ....Pluggsöndag

Lite söndagsslött draperade i varsin stol respektive soffa, halvligger far och dotter var och en försjunken i sina studier. Då och då en kommentar, en fråga, ett stön eller amen-va-fan-ge-mig-ett-liv! (dottern alltså, reds anm). Men också en och annan tänkvärd reflektion .... 

- Pappa, det kommer nog inte i framtiden att vara lika högt värde på att vara allmänbildad. När man med bara en knapptryckning på datorn eller mobilen kan få svar på vad som helst, vad är det då för mening med att kunna allt? Teodicé-problemet t ex, ingen behöver ha koll på det - bara att googla, ju.

- Jo, det kan du nog, i alla fall delvis, ha rätt i. Särskilt om man med allmänbildning menar att komma ihåg namn på personer, platser och händelser, årtal och sånt. Men jag tror att allmänbildning, eller bildning, egentligen är något annat också; den som är allmänbildad har inte i första hand koll på alla faktauppgifter, men är väldigt duktig på att sätta samman dessa faktadelar till helheter, har förmåga att problematisera kring dessa, jämföra med sina egna erfarenheter, hitta liknande situationer, generalisera och dra slutsatser av det och få ihop en egen verklighet. Tror du inte?

- Mmmm... vet inte, kanske det.Skoluppväxt

Stor intervju i gårdagens SDS med utbildningsminister Jan Björklund, under vinjetten Den nya skolan. Hepp! Borde kanske varit Den gamla skolan. För visst känner vi igen retoriken - med all önskvärd tydlighet.

"Jag menar att skolan är till för att lära eleverna kunskaper, medan andra tycker att den är till för att man ska lära sig att samarbeta, eller lära sig att lära, och att ämneskunskaperna inte är lika viktiga."

Jag är en av de "andra". Jag tycker att det är minst lika viktigt, eller viktigare, att lära sig att samarbeta, att lära sig att lära och att se samband, sammanhang och mönster, att lära sig att överblicka information, analysera och tillämpa, värdera och förstå ...  än att memorera kunskapsbitar som vi kan hämta på en mängd olika ställen precis när som helst (läs; när vi behöver dem). Känns inte riktigt relevant, eller ens möjligt, att trycka in alla de faktakunskaper som vi har tillgång till idag och faktiskt inte vet om vi kommer att ha nytta av i framtiden. Det är emellertid viktigt - för att inte säga helt avgörande - att våra elever lär sig var man hittar information, sorterar densamma, källkritiskt granskar den, värderar och analyserar den. Det är så klart också av största vikt att eleverna lär sig hur de på bästa sätt lär sig, eftersom det är det de måste göra hela livet - något Björklund verkar ha missat, både för Sveriges alla elever och för egen del. Att ha koll på sina egna lärstrategier, motivation och glädje att alltid vilja lära nytt är, som jag ser det, det allra viktigaste eleverna kan ha med sig ut i livet. 

Vidare i artikeln säger Björklund:

"Min uppväxt har absolut präglat min syn på skolan. Jag hade inte suttit här som utbildningsminister idag om det inte funnits lärare som hade väldigt höga krav. Min högstadielärare i svenska, Maj-Lis, är en sån där eldsjäl som lärde generationer av textilarbetarungar att läsa böcker, som möjliggjorde detta. (---) Som person hade jag egentligen rätt lätt för mig men jag var otroligt lat och slö. Jag hade kunnat ha mycket högre betyg om jag ansträngt mig."

Tror inte att vår utbildningsminister någonsin varit varken lat eller slö ;-) möjligen omotiverad, likt så många andra som segat sig igenom ett stelt och fyrkantigt skolsystem och för många är det nog snarare "trots" skolsystemet än "tack vare" skolsystemet som man faktiskt lyckats ta sig vidare till högre studier och en vettig sysselsättning. 


Tänker också ofta att jag skulle ha kunnat haft mycket högre betyg från grund- och gymnasieskolan, om jag tidigare känt motivation och lust att lära. Men det var svårt för mig att känna det i en skola som serverade faktakunskaper på löpande band, för oss elever att bara memorera och reproducera. Har också många gånger tänkt så roligt det skulle vara att få gå i skolan idag, i alla fall i den skola jag känner bäst; en skola som i hög grad sätter eleverna att lösa problem, som synliggör mönster, pekar på sammanhang och samband och som låter eleverna skapa själva, producera sin egen kunskap. 

Tror till och med att utbildningsministern hade kommit längre då, kanske rent av blivit statsminister ;-). Han hade i alla fall haft betydligt bättre förutsättningar att tänka nytt och kreativt och kanske hade vi då haft en mer vidsynt och framåtblickande minister.


April, april ...

Ha-ha och lång näsa , till alla er som säger att e-mail är passé ;-) Vilken revanch!

RSS 2.0