Dialog vs kontroll

    Läst min favorittidskrift i helgen, Pedagogiskt Magasin, och Hans-Åke Scherp; hans Inpass tål att läsas och vidarebefordras igen, och igen och igen; ....  mer kontroll löser inte problemet.
 
"De allt kraftigare resultatförsämringarna är ett resultat av styrningen av skolan där statens roll har förändrats allt mer från utvecklingspartner till övervakare. Myndigheten för skolutveckling lades ner och ersattes med Skolinspektionen. Utvecklingsdialogerna mellan staten och den kommunala skolverksamheten ersattes med inspektion."
 
"Det är svårt för lärare och skolledare att förverkliga ett uppdrag, en läroplan, som präglas av inre drivkraft med ett styrsystem som är dess motsats. Skolans medarbetare utsätts för en svårlöslig konflikt: de är skyldiga att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt som de är skyldiga att förverkliga politiska beslut som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet."
 
"I länder med en styrning och ledning av skolverksamheten som präglas av att man stödjer och stimulerar lärare och skolledare att beforska sin egen vardagsverksamhet har man åstadkommit tydliga förbättringar under en sexårsperiod. Dessa länders styrsystem bygger på ett `Lärande organisationsperspektiv`."
 
Det är med detta lärande organisationsperspektiv, vari man betraktar, analyserar, förändrar och anpassar sin undervisning i klassrummet, som jag hoppas att våra ansträngningar med bedömning för lärande ska föra oss, i riktning mot en skola som präglas av medskapande, funktion och meningsfullhet; en konstruktivistisk skola. 
 
För resten tycker jag att JB, när han nu ändå är igång med att dela ut premier till höger och vänster, ska införa ett slags genomförandepremie, låt säga 100 000 kronor, till varje rektor som långsiktigt lyckas driva en skola som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, trots utbildningsdepartementets allt mer hysteriska lanseringar av panikreformer och quick-fix-metoder. 
 

RSS 2.0