Dialog vs kontroll

    Läst min favorittidskrift i helgen, Pedagogiskt Magasin, och Hans-Åke Scherp; hans Inpass tål att läsas och vidarebefordras igen, och igen och igen; ....  mer kontroll löser inte problemet.
 
"De allt kraftigare resultatförsämringarna är ett resultat av styrningen av skolan där statens roll har förändrats allt mer från utvecklingspartner till övervakare. Myndigheten för skolutveckling lades ner och ersattes med Skolinspektionen. Utvecklingsdialogerna mellan staten och den kommunala skolverksamheten ersattes med inspektion."
 
"Det är svårt för lärare och skolledare att förverkliga ett uppdrag, en läroplan, som präglas av inre drivkraft med ett styrsystem som är dess motsats. Skolans medarbetare utsätts för en svårlöslig konflikt: de är skyldiga att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt som de är skyldiga att förverkliga politiska beslut som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet."
 
"I länder med en styrning och ledning av skolverksamheten som präglas av att man stödjer och stimulerar lärare och skolledare att beforska sin egen vardagsverksamhet har man åstadkommit tydliga förbättringar under en sexårsperiod. Dessa länders styrsystem bygger på ett `Lärande organisationsperspektiv`."
 
Det är med detta lärande organisationsperspektiv, vari man betraktar, analyserar, förändrar och anpassar sin undervisning i klassrummet, som jag hoppas att våra ansträngningar med bedömning för lärande ska föra oss, i riktning mot en skola som präglas av medskapande, funktion och meningsfullhet; en konstruktivistisk skola. 
 
För resten tycker jag att JB, när han nu ändå är igång med att dela ut premier till höger och vänster, ska införa ett slags genomförandepremie, låt säga 100 000 kronor, till varje rektor som långsiktigt lyckas driva en skola som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, trots utbildningsdepartementets allt mer hysteriska lanseringar av panikreformer och quick-fix-metoder. 
 

Vettigt motstånd

     Lösningarna är problemet, skriver Ingrid Carlgren på siten Skola och Samhälle (S.O.S). I en välformulerad och klarsynt artikel visar hon på hur svensk lärarkår håller på att avprofessionaliseras. Med ett ökat dokumentationskrav, hårdare styrning och tydligare mål och resultatuppföljning blir lärares arbete allt mer inriktat på tidskrävande kringverksamhet och allt mindre på det som är lärares egentliga arbete, att planera, genomföra och efterarbeta elevers lärande.
 
"Kraven på tydlighet ger sken av att fokusera kvalitet men i verkligheten trivialiseras kunskaperna, skriver Ingrid Carlgren. (---) Det har därför uppstått en marknad där olika skolföretag levererar färdiga lösningar. Det allvarliga är att lärarna riskerar att tappa tron på sin egen professionalitet och tvingas anpassa sig till ett system (även när det strider mot det professionella sunda förnuftet)  som knappast kan kallas vetenskapligt grundat eller utprövat."
 
 En motkraft i skoldebatten, en av allt för få som ger Björklund vettigt motstånd.
 

Konsekvens

   Det börjar närma sig terminsavslutning i skolan och frågan om var det ska högtidlighållas dyker åter upp, ska det hållas i kyrkorummet eller inte och vad får sägas och inte. Men Skolverket har sen länge slagit fast vad som gäller och förtydligade också detta i veckan:

"Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan. Det gäller även vid skolavslutningar eftersom det är en del av skolans verksamhet."

Klart och tydligt, inget att feltolka ... och konsekvent. Men då tycker Björklund till igen, så där lite bredvid lagstiftningen, om Skolverkets tolkning av lagen och skolornas tillämpning:

- Man ska absolut få sjunga psalmer i kyrkan på skolavslutningen, prästen ska få läsa upp julevangeliet, referera till Bibeln och berätta varför vi firar denna kristna högtid, säger utbildningsminister Jan Björklund till TT.

- Däremot ska man inte tvinga någon att till exempel be eller lyssna till trosbekännelsen. Jag tycker att Skolverkets tolkning av skollagen är alldeles för nervös och sätter för strikta gränser. Det är ju en traditionell högtid som firats i många hundra år i kyrkan, det är en del av vårt kulturarv. Om den här tramsiga debatten fortsätter år efter år är jag helt beredd att se över skollagen, även om jag tycker att den redan nu ger utrymme för psalmer och julevangelium i kyrkan vid skolavslutningen.

Skolverket tolkar och följer lagen ... konsekvent. Björklund fortsätter att tycka, inte lika konsekvent.

 

 

Viktigast

  "Att göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det viktigaste." /Astrid Pettersson

Lyssna på Astrid Pettersson på Skolverket hemsida!

 


Lära@lära

   Kopplingen mellan Lära@lära och BFL är uppenbar:
 
"Det bakomliggande motivet till bedömning för lärande kan preciseras som att lära att lära. Black and Wiliam (2003) har betonat att formativa bedömningar (BFL) lätt kan ses som ett sätt att undervisa snarare än bedöma elevers kunskaper. Om det är undervisning eller bedömning är egentligen betydelselöst, och ett av budskapen inifrån den svarta lådan (eg Wiliams uttryck) är just att det kanske inte är så frukbart att skilja undervisning från bedömning. Genom att undervisa om bedömning och med bedömning får eleverna en medvetenhet om kunskapandets villkor."  
 
Bedömning i och av skolan, Christian Lundahl & Maria Folke-Fichtelius (red)
 
Visst känns retoriken igen från syftena med Lära@lära/portfolio.
 

Högtidsrum

Hur svårt kan det vara ....? Jag menar detta med skolavslutning i skolan. Christer Sturmark i Humanisterna förde debatten i Människor och tro i P1 här om dagen, självklart och med finess ;-)

"Ge prästen ledigt på skolans avslutning."

Lyssna på debatten mellan honom och kristdemoraten Tuve Skånberg:... eller läs Christer Sturmarks mening i Aftonbladet.

Håll kyrkans budskap utanför skolans avslutningar, använd andra högtidsrum, om alternativa rum för avslutningen saknas, använd kyrkans rum men ge prästen ledigt denna dag. Själv föredrar jag rummet under bar himmel och med egen kontroll över vad som sägs och görs. Efter sex avslutningar är det redan en fin tradition...


Inuti boxen

"Man kan med rätta fråga sig vad vår syn på skolan egentligen säger om oss. Att vi istället för att omformulera vår syn på lärandet ägnar vår tid till att bygga en så effektiv bromskloss som möjligt för kreativitet, innovation och egensinnighet genom att ständigt betona och belöna helt andra saker."

Anders Mildner, Fabriker av mallade drömmar Sydsvenskan (Pst, kan inte du Anders, med tanke på förra inlägget, prata med Per T ;-)


Två vägar

  Scannar nätet efter information om bedömningspolicy och hittar en skrivning av Christian Lundahl som enkelt, kort och koncist beskriver ett av skolans större dilemman. Det finns, som han ser det, två vägar för bedömning, dels regeringens väg som innebär; mäta, jämföra och förbättra och dels forskningens väg som mer fokuserar bedöma, förstå och utveckla. Någon har valt fel väg. Gissa vem? ;-)


Narcissos i skolan

"Hur har vi hamnat i läget att en elev, i vissa fall, ersätter självkritiken med en anmälan mot sin skola? Och varför stöder så många föräldrar sina barn, trots att de borde vara medvetna om att barnet inte läst på ordentligt?"

"Anmälarna känner sig kränkta av anledningar som att de fått alltför lågt betyg, inte fått diskutera sitt betyg, för att de stängts av från lektioner eller prov, eller av vaga orsaker som ”dålig stämning”. (---) Det visar sig att eleven inte läst på ordentligt, fått information som han eller hon ignorerat, stört lektionerna, missat provtiden eller haft för hög frånvaro."


Läs söndagens DN och artikeln När egot tar examen!


Insiktslösa frågor

"När vi förfasas över att elever inte kan, så handlar det snarare om att vi inte förstår vad de kan. Elevers svar på nationella prov kan vid första anblick tyckas insiktslösa och dumma. Men det beror inte sällan på vuxenvärldens frågor till dem är lika insiktslösa. När de i intervjuer svarar mer utförligt på samma typ av frågor visar de på mycket mer insikt än genom sina svar på provet. Inte förrän vi tar detta faktum på allvar, d.v.s. att elever lär sig och kan tänka, om än att de inte tänker på samma sätt som vi (i synnerhet inte om vi är akademiker), kan vi mena allvar med våra anspråk på att höja elevers kunskaper. Så paradoxalt kan det vara."

Magnus Hultén, lärarutbildare och forskare på KTH

Läs hela artikeln på Skola och Samhälle, Kunskapens didaktik


Ellen Key

Måste nog läsa Ellen Key ...

"Den gode läraren ger eleven möjlighet till reflexion, han fungerar inte i första hand som auktoritet i en kateder utan som mentor - hon använder inte det ordet men det är så hon tänker. Lärarens väsentliga arbete, skriver hon i Själamorden i skolan, skall bestå i att "lära lärjungen göra sina egna iakttagelser, lösa sina egna uppgifter, finna sina egna hjälpmedel i böcker, lexika, kartor o dyl." Den som ständigt visas runt och får blicken riktad dit läraren vill mister till slut förmågan att själv se."

Ronny Ambjörnsson i DN, om Ellen Key


Provocerad

"Jag blir oerhört provocerad av de här munkarna med sina pergamentrullar. Vad kan vara lättare än att hugga i sten". Loke Björklund, i Public Service! i God morgon världen med anledning av utbildningsministerns uttalande angående surfplattornas införande i en årskurs ett i Sollentuna.

Mer Public Service!


Bristen på trancendens

Idag får Tomas Tranströmer sitt nobelpris. I uppståndelsen kring detta har hans diktning uppmärksammats i tidningar, tidskrifter, tv och radio och hans böcker säljer som aldrig förr. I OBS i P1 i veckan berättade en annan Tomas, Tomas Videgård, om den dansk-amerikanska psykologiprofessorn Steen Halling och hans bok om trancendens (5 minuters sammandrag nedan). Videgård refererade till Svenska Akademins motivering till Tranströmers pris och använde detta som utgångspunkt i samtalet om trancendens.   

"Förmodligen har bristen på mening, trancendens, aldrig varit större än nu, i vår del av världen. Delvis handlar det om vårt exklusiva fokus på det rationella och mätbara, dels handlar det också om vanans makt. Det vanda sväljer allt. När upplevelsen övergår i det vanda, bleknar det bort. En baby kan falla i trans över vindens och ljusets spel i trädens grenar, medan vi flyktigt noterar att det blåser visst idag."
Detta med trancendens är ju, om man definierar det som Halling, dvs som meningsskapande, också det vi sysslar med i skolan, nämligen att motivera och hjälpa elever till lärande, att hitta sin inre motivation, utveckla förståelse för sin omgivande miljö och empati för andra; "det handlar inte bara om att på ett intellektuellt sätt förstå den andres ”point of view” utan att på ett plötsligt och överraskande sätt träda in i den andres värld." Med det perspektivet på vårt uppdrag känns det inte direkt lätt, men oerhört utmanande och spännande! Eller hur?

Här kan du läsa Tomas Videgårds text!


Stor backspegel

"Björklund har en väldigt stor backspegel, men ofta en ganska liten framruta." Mikael Damberg i Skolsnack-Garage-TV
Lyssna på Mikael Damberg, åtminstone de första sex minuterna.Helg

"För oss äkta P1-fundamentalister är helgen partytime. I köket, under kaffekokning, middagsfix och diskbalanserande, hinner man dra i sig det mesta av "Konflikt", "Spanarna", "Medierna", "Publicerat", "Människor och tro", "Godmorgon världen" och "Filosofiska rummet".

Alexander Agrell tipsar om helgen ;-P


RSS 2.0